Polityka prywatności

Poniżej opisaliśmy jak przetwarzamy dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

Administrator danych

Administratorem danych osobowych są wspólnicy spółki cywilnej MasterID Paul Skoroniak SC z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. Portowej 28, M, 306, prowadzącymi działalność gospodarczą wpisaną do rejestru CEIDG pod numerem NIP 9691636595.

Z Administratorem danych osobowych można kontaktować się mailowo wysyłając wiadomość na adres biuro@masterid.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby spółki.

Zakres przetwarzanych informacji

W polityce prywatności informujemy o przetwarzaniu danych osobowych w odniesieniu do osób fizycznych będących:

 • klientami i dostawcami, w tym potencjalnymi kontrahentami Administratora (dalej zwanymi Kontrahentami)
 • pracownikami, pełnomocnikami lub reprezentantami Kontrahentów,
 • innymi osobami kontaktującymi się z Administratorem, także poprzez formularze kontaktowe, znajdujące się na naszej stronie internetowej.

Dane osobowe pozyskujemy głównie od osób, których te dane dotyczą jak również z publicznych baz danych (np. KRS czy CEDIG), za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, korespondencji mailowej, rozmów telefonicznych oraz podczas bezpośrednich spotkań.

Cele przetwarzania danych i podstawa prawna

Dane osobowe przetwarzamy, tylko wtedy gdy:

1) Przetwarzanie jest niezbędne w celu zawarcia i/lub wykonania umowy (dotyczy też składania i realizacji zamówień) zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b RODO, w tym:

  • umożliwienia wykonania umów oraz transakcji, jak również składania i realizacji zamówień,
  • zapewnienia obsługi umów i transakcji,
  • obsługi zgłoszeń serwisowych,

2) Przetwarzanie jest niezbędne w celu zrealizowania przez Administratora obowiązków prawnych zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt c RODO,

3) Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej i nie wpływa nadmiernie na interesy lub prawa i wolności osoby, które dane są przetwarzane, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO, w tym;

  • korzystania z danych osobowych pracowników, przedstawicieli ustawowych, pełnomocników lub reprezentantów Kontrahentów, w związku z zawarciem i/lub wykonaniem umowy z Kontrahentem,
  • dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową,
  • weryfikacji Kontrahentów w publicznych rejestrach,
  • kontaktu z Kontrahentami i innym osobami w sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  • prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług,
  • dla celów statystycznych i analitycznych Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dokonywania analiz i statystyk prowadzonych przez niego działań.

4) Przetwarzanie jest prowadzone na podstawie zgody tej osoby, której dane dotyczą zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a RODO, w tym:

 • prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług,
 • udzielenia odpowiedzi na wiadomości wysyłane za pośrednictwem naszej strony internetowej.

 

Zautomatyzowane przetwarzanie danych i profilowanie danych

Dane osobowe możemy przetwarzać w sposób zautomatyzowany, w tym również z wykorzystaniem profilowania. Profilowanie danych to analizowanie preferencji, aktywności i zainteresowań w celu lepszego dopasowania treści i ofert do użytkownika.

Udostępnianie danych

Możemy ujawniać przekazane nam dane osobowe wszelkim naszym pracownikom, członkom kadry kierowniczej, przedstawicielom, dostawcom lub podwykonawcom, o ile jest to niezbędne do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności.

Pozyskiwane informacje możemy również udostępniać innym podmiotom, w tym podmiotom publicznym, o ile jest to niezbędne do realizacji uzasadnionego interesu Administratora lub jeśli wynika to z obowiązków prawnych.

Ponadto niektóre dane przekazujemy do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosując jednak przy tym odpowiednie klauzule ochrony danych osobowych, przyjęte przez Komisję Europejską oraz umowy powierzenia danych do przetwarzania. Do podmiotów spoza obszaru EOG, którym przekazujemy niektóre dane, należy na przykład Google LLC czy Microsoft Corporation.

Przechowywanie danych

Dane przechowujemy tylko przez niżej wskazany okresy:

 • dane zawarte w umowach oraz dane związane z realizacją umów, w tym składaniem i realizacją zamówień przechowujemy do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z tych umów,
 • dane dla celów marketingowych uzyskane na podstawie stosownych zgód przechowujemy i przetwarzamy do czasu wycofania zgody,
 • dane zbierane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, przez okres umożliwiający realizację tego interesu, lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu,
 • dane zbierane poprzez formularze kontaktowe znajdujące się na naszej stronie internetowej do chwili wycofania udzielonej zgody.

Bezpieczeństwo danych

Staramy się, aby zebrane dane były przechowywane w sposób jak najbardziej bezpieczny. Stosujemy procedury bezpieczeństwa i wykorzystujemy różnego rodzaju technologie takie jak na przykład szyfrowanie SSL oraz inne, aby przechowywane dane były bezpieczne.

Uprawnienia

Każdemu kogo dane przetwarzamy przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, prawo do ich aktualizacji, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (o ile przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody).

Aby skorzystać z powyższych uprawnień należy skontaktować się z Administratorem w sposób przewidziany w niniejszej Polityce Prywatności.

Ponadto osobom, których dane przetwarzamy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pliki cookies

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie.

Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Dane identyfikacyjne są ponownie przesyłane na serwer za każdym razem, gdy przeglądarka wyśle żądanie otwarcia strony znajdującej się na serwerze.

Pliki cookie mogą być „trwałymi” lub „sesyjnymi” plikami cookie: trwałe pliki cookie będą przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że użytkownik usunie je przed datą wygaśnięcia; sesyjny plik cookie wygasa z końcem sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa jest zamykana.

Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji identyfikujących użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich.

Na naszej stronie internetowej korzystamy zarówno z plików cookies sesyjnych jak i trwałych.

Plikami cookies możesz zarządzać z poziomu swojej przeglądarki.

Możesz je również całkowicie wyłączyć, jednak wtedy niektóre funkcje stron internetowych mogą być niedostępne lub działać nieprawidłowo.